مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و مخاطرات محیطی | سال:1394 | دوره:4 | شماره:13 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل آماری همدیدی امواج گرمایی بالای 40 درجه سلسیوس در غرب ایران

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 57

چکیده

 امواج گرمایی تاثیرات گسترده ای بر فعالیت های مختلف انسانی دارند و زمانی که از شدت و فراوانی بالایی برخوردار شوند, می توانند معضلات عمده ای تولید نمایند. هدف از این تحقیق, بررسی دماهای بالای 40 درجه سلسیوس و شناسایی الگوهای همدید ایجادکننده آن ها در غرب کشور به روش آماری- همدیدی است. به این منظور آمار دمای حداکثر روزانه شش ایستگاه سینوپتیک منطقه غرب کشور در یک دوره 32 ساله (1976-2007) جمع آوری و پس از بررسی های آماری, نقشه های همدید موج های گرمایی مربوطه تحلیل گردید. نقشه های همدید با استفاده از نرم افزار GrADS بر اساس داده های فشار سطح دریا, ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 هکتوپاسکال و مولفه نصف النهاری باد 200 هکتوپاسکالی تهیه شدند. بررسی های کمی, تعداد 27 موج گرمایی را در طی دوره مورد مطالعه مشخص نمود. زمان معمول آغاز موج گرما در منطقه, اول مردادماه است. بیشترین امواج گرمایی در سال 1977 با فراوانی 4 موج, طولانی ترین موج در سال 1995 با تداوم 28 روز, و شدیدترین موج در سال 1998 با دمای میانگین 42.4 درجه رخ داده است. ایستگاه های خرم آباد و کرمانشاه بالاترین تعداد روزهای با دمای 40 درجه را در منطقه داشته اند. تعداد روزهای فوق گرم در ایستگاه های منطقه در دوره آماری به طور متوسط 2.06 روز افزایش یافته است. بر اساس نقشه های همدیدی, دو الگوی کلی برای ایجاد امواج گرمایی در منطقه تشخیص داده شد.الگوی اول (امواج نزدیک به حالت نرمال) که در آن پر ارتفاع آزور پر ارتفاع ثانویه ای بر روی عربستان ایجاد می کند و به دلیل اینکه در عرض های جنوبی تر ایجاد می شود, تاثیرات کمتری بر روی نیمه غربی ایران دارد. الگوی دوم (امواج شدیدتر) که پر ارتفاع جنب حاره ای آزور تا عرض های شمالی تر گسترش یافته و زبانه آن به-صورت کمربندی از شمال آفریقا تا روی ایران کشیده می شود (مانند موج گرمایی شدید سال 1998). در هر دو الگو, شکل گیری مراکز کم فشار حرارتی در سطح زمین در جنوب غرب ایران و مکش هوای گرم و خشک بیابان های عربستان به سمت منطقه مورد مطالعه, با رخداد امواج گرمایی همزمان بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID