مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی) | سال:1391 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:177 | صفحه پایان:215

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

494

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352»

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 215

چکیده

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا, همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تاثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مساله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور, از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی, نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی, نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه, به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID