مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل پیوندها و نشتی های فعالیت های اقتصادی ایران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 106

چکیده

 در قالب جدول داده - ستانده دو نوع پیوند بین بخش ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه شناخت اهمیت بخش ها را در اقتصاد می دهد. بدیهی است که در یک اقتصاد باز از واردات به عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می شود. این نوع از واردات به عنوان نشت اقتصادی نام گذاری می شود و به عنوان یک نشت در ضریب فزاینده اقتصاد تاثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب های ملی, امکان اندازه گیری پیوندهای داخلی به عنوان یک بعد جدید تحلیل به می تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله با استفاده جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.