مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای) | سال:1393 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

480

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 18

چکیده

 به منظور شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه گیاه لوبیا چشم بلبلی, تحقیقی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. این طرح در سال 1390 و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار و تحت کشت هیدروپونیک در محیط کشت هوگلند انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: تیمار بدون تنش شوری (WS) (EC=0.8 ds/m), DS1 و DS2 که در آنها کل ریشه به ترتیب در محلول های با EC=2.3 ds/m و EC=3.6 ds/m قرار داشت و PRS1 و PRS2 که در آنها یک طرف ریشه در محلول بدون تنش شوری و طرف دیگر به ترتیب در محلول های با EC=2.3 dS/m و EC=3.6 dS/m قرار داشت. شانزده مرحله عکس برداری از ریشه به مدت 45 روز بعد از اعمال تیمارها انجام پذیرفت و پارامترهای قطر, طول, مساحت و حجم ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای شوری بر رشد طول ریشه و متعاقب آن بر رشد مساحت و حجم آن اثر معنی داری داشتند. با توجه به این که محیط کشت با میزان EC=3.6 dS/m در تیمارهای WS, PRS1 و PRS2 رشد ریشه ها را به شدت کاهش داد, این مقدار EC برای رشد لوبیا چشم بلبلی توصیه نمی گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID