مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم دانشگاه تهران | سال:1388 | دوره:35 | شماره:3 (بخش زمین شناسی) | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 پخش و گسترش روزنداران در برش شرق دوگنبدان, به منظور معرفی تجمعات فونی, بایوزون های موجود و تعیین سن سازند آسماری مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات دیرینه شناسی و زیست چینه نگاری منجر به شناسایی 2 تجمع فونی گردید. بر این اساس سن سازند آسماری با ضخامت 187.5 متر در این برش شاتین- آکی تانین(Chatian-Aquitanian)  تعیین شد. گسترش روزنداران کف زی بزرگ حاکی از آن است که سنگ های سازند آسماری در پلاتفرم کربناته کم عمق دریایی, در منطقه نورانی نواحی گرمسیری تا نیمه گرمسیری نهشته گردیده است. مطالعات پالئواکولوژی و سنگ شناسی سه محیط رسوبی سکوی داخلی, سکوی میانی و سکوی خارجی را نشان می دهد. رخساره های سکوی داخلی با وکستون- پکستون حاوی روزنداران کف زی با دیواره پورسلانوز مشخص می گردد. رخساره های سکوی میانی با پکستون حاوی انواع متفاوتی از روزنداران کف زی با دیواره منفذ دار نشان داده می شود. سکوی خارجی با وکستون حاوی روزنداران شناور و نومولیتیده و لپیدوسیکلینیده بزرگ و کشیده مشخص می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID