مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های هستی شناختی
سال:1395 | دوره:5 | شماره:9
صفحه شروع:71 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 88

چکیده

 اثبات تجرد مثال متصل با اثبات وجود عالم مثال ملازمه دارد و با اثبات تجرد یکی, وجود تجرد دیگری نیز اثبات می شود. بر این اساس ابن سینا با قائل شدن به مادی بودن خیال متصل, وجود مثال منفصل را نیز منکر است. از آنجایی که اساس براهین ابن سینا در اثبات مادی بودن قوه خیال مبتنی بر وضع و محاذات داشتن صور خیالی است, در پژوهش حاضر بیان می گردد که این ویژگی مختص جسم مادی از جهت مکان و زمان دار بودن است و اجسام مثالی این خصوصیت را ندارند و لذا با حواس ظاهری ادراک نمی شوند. با اثبات حرکت جوهری, ماهیت واحد به انحای متفاوت وجودی متصف می شود و مراتب مختلف مادی, مثالی و عقلی را طی می کند. ازاین رو, براهین ابن سینا در ابطال مثال منفصل که مبتنی بر امتناع فرد مجرد و مادی داشتن یک ماهیت و عدم علیت فردی از آن نسبت به افراد دیگر است, صحیح نیستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی