مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های هستی شناختی
سال:1395 | دوره:5 | شماره:9
صفحه شروع:51 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی مساله رابطه وجودی دو سویه خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 69

چکیده

 هارتشون در تبیین رابطه فعال و دو سویه خدا با جهان از ایده تعالی و تنزه خداوند دست می کشد و با ایجاد تحولاتی در باب اوصاف الهی از جمله علم مطلق می کوشد تا مبانی الهیاتی جدیدی را برای ارتباط خداوند با جهان فراهم آورد. ملاصدرا نیز تفسیر خاصی از رابطه دو سویه خدا و جهان به دست می دهد, تفسیری که در آن تعالی خدا به همراه حضور وجودی در جهان حفظ شده است و حلول از هر دو سوی (= حلول خدا در جهان و حلول جهان در خدا) انکار می شود. پرسش پایه این جستار آن است که رابطه وجودی خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا چگونه است. دستاوردهای این جستار عبارتند از: برخلاف دیدگاه هارتشورن, در فلسفه صدرایی قطب انتزاعی خدا انکار می گردد و خدا یکسره خارجیت و واجب و قائم به ذات معرفی می شود. همچنین, در الهیات هارتشورن, قطب عینی خدا در پویش و خدا متاثر از مخلوقات است, اما در فلسفه ملاصدرا این پویش انکار می شود و حرکت منحصر در طبیعت و وجود انسان می شود و نه خدا که مفارقات تجدد پذیر, یعنی نفوس, متاثر از دعای بندگان هستند. افزون برآن, در فلسفه ملاصدرا برخلاف الهیات هارتشورن, هیچ گونه از حلول برای خدا متصور نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی