مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های هستی شناختی
سال:1395 | دوره:5 | شماره:9
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:49

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

504

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منازل وجودی انسان در حرکت استکمالی عقل از منظر ملاصدرا

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 49

چکیده

 انسان دارای حقیقتی استکمالی و مقام لایقفی است, اما این موضوع که از نظر ملاصدرا, منازل انسان در سیر استکمالی چیست؟ و انسان برای وصول به مراتب کمال, چه منازلی را از سر می گذراند, مساله مورد تحقیق در این نوشتار است. هستی دارای مراتب طبیعی, مثالی و عقلی بوده و انسان به تبع آن دارای مراتب وجودی حسی, خیالی و عقلی است. انسان از مقام جسمانی با استمداد از عقل نظری و عملی و بهره گیری از جذبه ربانی عبور می کند و به سمت تجرد خیالی می رود و پس از استکمال در این درجه به درجه عقلی می رسد, شخص انسانی دارای اکوان متعددی است و در هر انسان جسمانی, انسانی نفسانی و عقلی موجود است. ایشان در تقریر سیر استکمال نفس بر اساس حرکت جوهری, از مرتبه حس به خیال و از خیال به عقل, انسان را متوقف نمی داند و مرتبه فوق عقلی نیز برای او قائل است و راه یابی به کمال باید در عقل نظری و عملی اشتداد یابد و این استکمال در عقل نظری در مرتبه ای متوقف نمی ماند و عبور از عقل مستفاد و رسیدن به مقام فنای فی اله راه را برای سلوک در مراتب فنا می گشاید و در مرتبه عقل عملی نیز میان قوای علم و غضب و شهوت اعتدال ایجاد می نماید, به مراتب کمالی نائل می آید و در نهایت عقل عملی و نظری در مرتبه وصول به فنای فی اله با یکدیگر متحد می شوند. بر اساس راهبرد حکمت متعالیه که جامعی از برهان, قرآن و عرفان است, معلوم می گردد که در حرکت جبلی و ارادی انسان در قوس صعود می تواند همه مراتب امکانی را تا فراسوی بی نهایت و مقام لایقفی بپیماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی