مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های هستی شناختی
سال:1395 | دوره:5 | شماره:9
صفحه شروع:21 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وجودشناسی عرفانی به روایت شیخ احمد سرهندی (مجدد الف ثانی)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 34

چکیده

 در میان صوفیانی که به نقد و بازتعریف مبانی و مفاهیم تصوف پرداخته اند, شیخ احمد سرهندی (971- 1034) از جایگاه ویژه ای برخوردار است. او بی آنکه به طعن و رد صوفیان بپردازد, بر این باور بود که ایشان نتوانسته اند مقامات سلوک را تا به انتها سپری کنند و لذا از متوسطان هستند و نه منتهیان. شیخ احمد به مدد علوم کشفی منحصر به فرد خود, که به ادعای وی ورای علوم علما و معارف اولیا بود, تعریف هایی جدید و گاه کاملا متناقض با مفاهیم نهادینه شده تصوف ارائه داد. گسترش و نفوذ اندیشه های ابن عربی و شاگردانش در میان صوفیان هند و سخنان بدعت آمیز معتقدان به توحید وجودی, سرهندی را بر آن داشت تا به نقد وجودشناسی مکتب ابن عربی بپردازد. او با طرح نظریه وحدت شهود به رد نظریه وحدت وجود ابن عربی پرداخت و مفاهیم وجودشناختی او را تعریفی دوباره نمود. این مقاله به شرح آرای وجودشناختی سرهندی نظیر توحید شهودی, رابطه حق و خلق, و وجود و عدم می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی