video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

525

دانلود:

223

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D

صفحات

 صفحه شروع 765 | صفحه پایان 774

چکیده

 افزایش استفاده از کودهای ازته به دلیل پویایی زیاد نیترات در خاک تهدیدی جدی برای آب های زیرزمینی و درنتیجه سلامت انسان است. هدف از این پژوهش بررسی مقادیر انتشارپذیری نیترات در خاک های ماسه ای درشت, متوسط و ریز در فواصل انتقال 20, 40 و 80 سانتی متری در شرایط آزمایشگاهی با مدل HYDRUS-1D می باشد. بدین منظور محلول نمک خالص نیترات پتاسیم به عنوان آلاینده پایدار تحت رژیم ماندگار با غلظت 160 میلی گرم بر لیتر به ستون های خاک اضافه شد, سپس به منظور استخراج پارامترهای موردنیاز برای رسم منحنی رخنه غلظت نیترات خروجی در حجم های تخلخل متفاوت اندازه-گیری و منحنی رخنه برای هر ستون رسم گردید. نتایج نشان داد با افزایش اندازه ذرات خاک انتشارپذیری افزایش می یابد. همچنین با افزایش متوسط فاصله انتقال در ماسه درشت و متوسط, مقدار انتشارپذیری نیترات بیش تر شد. اما در ماسه ریز مقدار انتشارپذیری با افزایش فاصله انتقال کاهش یافت. مقادیر انتشارپذیری برای ماسه ریز از 50/30 تا 55/42 سانتی متر, ماسه متوسط 06/57 تا 51/68 سانتی متر و ماسه درشت 08/68 تا 26/97 سانتی متر, محاسبه شد. درصد متوسط خطای مدل (Er) در تخمین پارامتر ضریب انتشارپذیری برای خاک ماسه ای ریز کم تر و مقدار ضریب تعیین (R2) در آن نسبتاً بیش تر از خاک های ماسه ای درشت و متوسط به دست آمد که به معنای پایین تر بودن روند کلی مقدار خطا و بالاتر بودن دقت در شبیه سازی انتقال نیترات در این مدل برای خاک ماسه ای ریز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آزادی فر، عاطفه، سلطانی محمدی، امیر، معاضد، هادی، و فرخیان فیروزی، احمد. (1395). بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، 47(4 )، 765-774. SID. https://sid.ir/paper/225896/fa

  Vancouver: کپی

  آزادی فر عاطفه، سلطانی محمدی امیر، معاضد هادی، فرخیان فیروزی احمد. بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1395؛47(4 ):765-774. Available from: https://sid.ir/paper/225896/fa

  IEEE: کپی

  عاطفه آزادی فر، امیر سلطانی محمدی، هادی معاضد، و احمد فرخیان فیروزی، “بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D،” تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 47، no. 4 ، pp. 765–774، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/225896/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی