مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 47

چکیده

 مطالعه لایسیمتری بر اساس این فرضیه که عمق خاک قابل استفاده جهت جذب رطوبت محدود به عمق ریشه گیاه نمی شود, در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری و در سه تکرار بر روی گیاه سویا انجام شد. درتیمار شاهد MAD=55% و مقدار آبیاری در حد جبران کمبود رطوبتی خاک, در تیمار تنش مقدار آبیاری برابر تیمار شاهد ولی MAD=65% و در تیمارآبیاری مازاد با وجود MAD=65% مقدار آبیاری 30% مازاد برمقدار لازم جهت جبران کمبود رطویتی خاک تعیین شد. تیمار تنش به دلیل درصد تخلیه بیشتر رطوبتی دچار تنش کم آبی شده و عملکرد آن کمتر از تیمار شاهد, اما تیمار آبیاری مازاد, با وجود به تعویق افتادن دورآبیاری, اثر تنش کم آبی در گیاه مشاهده نشده و عملکردمشابه با تیمار شاهد داشت ولی راندمان آبیاری 11.2% بیشترمی باشد. این مساله تاثیر وجود ذخیره رطوبتی در زیر منطقه ریشه را در تامین نیاز آبی گیاه نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.