Start: 2/1/2023 12:00:09 AMEnd: 2/1/2023 12:00:09 AM >> 625

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دویست سال بازسازی حلقه درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر

صفحات

 صفحه شروع 641 | صفحه پایان 652

چکیده

 یکی از روش های بازسازی متغیرهای اقلیمی, به ویژه دما, استفاده از گاه شناسی درختی (عرض حلقه های درختان) است. تاکنون تحقیقی در زمینه بازسازی درازمدت دما در اکوسیستم خزری انجام نشده است. تحقیق حاضر با استفاده از گاه شناسی درختان راش ارتفاعات نوشهر به بازسازی دما پرداخته است. برای این منظور, همبستگی حلقه های سالانه درختان با متغیرهای هواشناسی ایستگاهی و جهانی بررسی شد. تحلیل همبستگی نشان داد که کاهش دمای حداکثر در دوره رشد عامل محدودکننده رشد درختان است. بنابراین, متوسط دمای حداکثر مارس- سپتامبر ایستگاه هواشناسی نوشهر بازسازی شد. نتایج بازسازی دما نشان داد که در دو قرن گذشته, در این منطقه سال های بسیار سرد بیش از سال های بسیار گرم بوده است. همچنین, دهه اول قرن بیستم و سال های 1950-1970 گرم ترین و دهه 1830 و سال های 1930-1950 سردترین دوره ها بوده اند. به علاوه, تاثیر معنادار فاز منفی NAO در ماه های ابتدایی رشد بر افزایش دما مشخص شد. دماهای بازسازی شده در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده در شرق مدیترانه, روند جهانی افزایش دما در سال های اخیر را نشان نداد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی