مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

439

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 32

چکیده

 قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت, در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم, با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت, پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است, منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد. قدرت و نظم عمومی, دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوند شان را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن, برداشت و تلقی از جامعه و دولت, دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست, بلکه نظم جامعه پسامدرن, بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه است. مقاله حاضر پس از معرفی اندیشه پسامدرن, در پرتو آن به تبیین دو مفهوم قدرت و نظم عمومی که از مفاهیم مطرح در مبانی حقوق عمومی هستند, پرداخته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.