مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

650

دانلود:

393

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 117

چکیده

 شهرهای توسعه یافته با روشهای نوین مدیریتی از پدیده شهرنشینی نه به عنوان چالش و بحران, بلکه به عنوان مسیر پیشرفت و ترقی بهره میبرند. در این راه, کارآفرینی شهری با تبدیل چالشها و مسائل جامعه شهری به فرصتهایی چون افزایش نرخ اشتغال, درآمد شهروندان, کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر, افزایش خودکفایی شهروندان. به تأثیرگذاری در جوامع شهری میپردازد. ازاینرو نویسندگان در این مقاله با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و استراتژی تحلیل تم و با هدف تحقق بستر اجتماعی مناسب برای توسعه پدیده کارآفرینی شهری, به شناسایی عوامل و موانع اجتماعی مؤثر بر این پدیده در شهر تهران پرداخته اند. بعد از انجام هجده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان حوزه جامعه شناسی و اقتصاد, در مرحله کدگذاری باز 45 کد شناسایی شده و در مرحله کدگذاری محوری هفت دسته اصلی شامل تحمل پذیری اجتماعی, نقش پذیری اجتماعی, تصویرسازی اجتماعی, حساس شدگی اجتماعی, نظم دهی اجتماعی, هویت دهی محلی و صریح سازی دانش شناسایی و سپس با توجه به یافته های پژوهش, راهکارهایی در قالب توانمندسازی و جریان سازی اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بابایی هزه جان، مجتبی، پیران نژاد، علی، خداپناه، بهمن، و لاجوردی، سیده ریحانه. (1398). راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران. مجلس و راهبرد، 26(100 )، 87-117. SID. https://sid.ir/paper/224887/fa

  Vancouver: کپی

  بابایی هزه جان مجتبی، پیران نژاد علی، خداپناه بهمن، لاجوردی سیده ریحانه. راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران. مجلس و راهبرد[Internet]. 1398؛26(100 ):87-117. Available from: https://sid.ir/paper/224887/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی بابایی هزه جان، علی پیران نژاد، بهمن خداپناه، و سیده ریحانه لاجوردی، “راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران،” مجلس و راهبرد، vol. 26، no. 100 ، pp. 87–117، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/224887/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی