مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

268

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 80

چکیده

 گروه ژن های RNase در فرایندهای حیاتی سلولی همچون همانند-سازی DNA, رونویسی, پیرایش و کنترل ترجمه, شرکت می کنند. S-Like ریبونوکلئازها (S-Like RNase), همولوگS ریبونوکلئاز (S-RNase) ها هستند, ولی آنها در ناسازگاری گیاه مشارکتی ندارند. در گیاهان دو لپه ای S-Like RNase ها نقش مهمی در انتقال مجدد فسفات طی فرایند پیری دارند, همچنین آنها در فرایندهای کمبود فسفات معدنی, دفاع سلولی و زخم های فیزیکی القا می شوند. اثرات RNase ها در پاسخ به خشکی می تواند به دلیل اثرات متقابل بین چندین فعالیت مختلف آنها باشد. در این تحقیق پروموتر ژن S-Like RNase در بالادست ژن بتا گلوکرونیداز (GUS) قرار داده شد سپس سازه مورد نظر توسط الکتروپوریشن به آگروباکتریوم تومفاسینس, سویه LBA 4404, انتقال داده شد و سپس به کمک هم کشتی, گیاه تراریخت ایجاد شد. با استفاده از روش رنگ آمیزی هیستوشیمیائی فعالیت پروموتر ژن S-Like RNase در بافت ریشه, برگ و بساک برنج بررسی گردد. نتایج نشان داد که پروموتر این ژن دارای فعالیت بالایی در بساک برنج می باشد درحالیکه میزان فعالیت آن در برگ کم و در ریشه نیز ناچیز بوده است. بررسی بروز پروموتر این ژن در بافت های مختلف, نتایج بیان بالای ژن S-Like RNase در بساک در مقایسه با بافت های دیگر که با استفاده از آنالیز q-PCR در مطالعات قبلی مشخص شده بود را تکمیل و تائید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راوش، رودابه، شیران، بهروز، ابراهیمی، اسماعیل، هوشمند، سعداله، و دلفروس، رودی. (1396). بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 9(4 )، 65-80. SID. https://sid.ir/paper/224511/fa

  Vancouver: کپی

  راوش رودابه، شیران بهروز، ابراهیمی اسماعیل، هوشمند سعداله، دلفروس رودی. بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی[Internet]. 1396؛9(4 ):65-80. Available from: https://sid.ir/paper/224511/fa

  IEEE: کپی

  رودابه راوش، بهروز شیران، اسماعیل ابراهیمی، سعداله هوشمند، و رودی دلفروس، “بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت،” مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، vol. 9، no. 4 ، pp. 65–80، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/224511/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی