مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

373

دانلود:

333

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNAهای bta-mir-146a، bta-mir-223، bta-mir 21-5p، bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 24

چکیده

 هدف: کنکاش مسیرهای پیام دهی در بیماری هایی مثل ورم پستان در گاو شیری که بیشتر تحت تاثیر فرایندهای فراژنتیک هستند, ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها: در این پژوهش 5 مولکول ریزRNA کاندید با شماره دسترسی های bta-mir-223, bta-mir 21-5p, bta-mir-181, bta-mir-146a و bta-mir-16a در منابع شناسایی و استخراج شدند و با استفاده از پایگاه داده Mirtarbase و پایگاه داده Targetscan به ترتیب ژن های هدف تایید شده و پیش بینی شده برای هر یک از ریزRNAهای بالا استخراج شدند. سپس بیان ژن های هدف پیش بینی شده و تایید شده برای هر یک از ریزRNAهای بالا در بافت غدد پستانی در پایگاه NCBI بررسی شدند. علاوه بر این با استفاده از نرم افزار DAVID, مسیرهای پیام رسانی سلولی در KEGG مشخص شدند. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که ریز bta-mir-146a RNAاز طریق تاثیر بر 7 پروتئین, و ریز RNA bta-mir-223 از طریق تاثیر بر 11 پروتئین و ریز bta-mir 21-5p RNA از طریق تاثیر بر 9 پروتئین در مسیرهای پیام دهی سلولی مختلفی درگیر هستند, و لذا احتمالا در بیماری ورم پستان گاو شیری نقش دارند. همچنین نتایج نشان داد که دو ریز bta-mir-181 RNAو bta-mir-16a در مسیرهای پیام دهی مهمی مثل GnRH signaling pathway, Estrogen signaling pathway, Progesterone-mediated oocyte maturation, Oxytocin Signaling Pathway و MAPK Signaling Pathway نقش مهمی را بازی می کنند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ریزRNAهای مورد بررسی می توانند به عنوان نشانگرهای مولکولی, در علت یابی ملکولی بیماری ورم پستان گاو شیری نقش مهمی ایفا کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بیرانوند، زهرا، قادری زفره یی، مصطفی، میرحسینی، سیدضیاالدین، حسینی مقدم، سیدحسین، و فاضلی، آرش. (1398). کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNAهای bta-mir-146a, bta-mir-223, bta-mir 21-5p, bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(1 )، 1-24. SID. https://sid.ir/paper/224491/fa

  Vancouver: کپی

  بیرانوند زهرا، قادری زفره یی مصطفی، میرحسینی سیدضیاالدین، حسینی مقدم سیدحسین، فاضلی آرش. کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNAهای bta-mir-146a, bta-mir-223, bta-mir 21-5p, bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی[Internet]. 1398؛11(1 ):1-24. Available from: https://sid.ir/paper/224491/fa

  IEEE: کپی

  زهرا بیرانوند، مصطفی قادری زفره یی، سیدضیاالدین میرحسینی، سیدحسین حسینی مقدم، و آرش فاضلی، “کنکاش بیوانفورماتیکی ریزRNAهای bta-mir-146a, bta-mir-223, bta-mir 21-5p, bta-mir-181 و bta-mir-16a در مسیرهای پیام دهی سلولی ورم پستان درگاو شیری،” مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، vol. 11، no. 1 ، pp. 1–24، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/224491/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی