مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رویش روانشناسی | سال:1396 | دوره:6 | شماره:4 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

559

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح بخشودگی زنان

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 130

چکیده

 این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح بخشودگی زنان انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل زن دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران در سال 94 بودند. نمونه موردمطالعه شامل 50 زن بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده(FFS) استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش, در بعد بخشودگی زنان در خانواده تفاوت معناداری وجود دارد. (F=32.29 و p=0.001) با توجه به یافته های پژوهش, آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح بخشودگی زنان تاثیر دارد. ازاین رو می توان آموزش تحلیل رفتار متقابل را به عنوان یک روش موثر در افزایش سطح بخشودگی زنان و به عنوان یک مداخله بالینی ثمربخش پیشنهاد داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID