video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,067

دانلود:

403

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 122

چکیده

کیفیت زندگی مفهومی است که در سال های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت اجتماعی و روانی افراد دارد, اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا و با توجه به این که سوءمصرف مواد والدین, مشکلات زیادی را ایجاد می کند که باعث اختلال در روند کیفیت زندگی فرزندان آنان می شود؛ شناخت مسایلی که می تواند کیفیت زندگی و سطح سلامت آنان را به مخاطره بیاندازد, ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و بررسی ابعاد مختلف آن در فرزندان افراد معتاد روستایی ساکن در حومه شهرستان اردبیل طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی بوده که بر روی 100 نفر از فرزندان افراد معتاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. همچنین, اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با بهره گیری شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست, و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده در تمام ابعاد کیفیت زندگی, دختران افراد معتاد وضعیت بهتری نسبت به پسران دارند. یافته ها نشان داد بین هر چهار بعد کیفیت زندگی با سن, جنسیت, تعداد افراد خانواده (پرجمعیت یا کم جمعیت بودن خانواده) و نیز نوع ماده مصرفی توسط والدین (مواد سبک یا سنگین) ارتباط آماری معنی دار (01/0< p) برقرار است. همچنین, کیفیت زندگی 7 درصد فرزندان افراد معتاد بالا, 45 درصد متوسط و کیفیت زندگی 48 درصد در سطح پایین قرار داشته است. یافته های پژوهش حاضر, ما را در زمینه تأثیر اعتیاد والدین و عوارض آن بر کیفیت زندگی فرزندان آن ها آگاه می سازد که با توجه به این نتایج, کیفیت زندگی فرزندان افراد معتاد پایین تر از متوسط است و انجام ارزیابی های روانشناختی فرزندان افراد معتاد و ارائه خدمات روانشناختی در زمینه-های مختلف برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی آنان توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نریمانی، محمد، علایی، سارا، حاجلو، نادر، و ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد. توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)، 6(1 )، 107-122. SID. https://sid.ir/paper/224165/fa

  Vancouver: کپی

  نریمانی محمد، علایی سارا، حاجلو نادر، ابوالقاسمی عباس. بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد. توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)[Internet]. 1393؛6(1 ):107-122. Available from: https://sid.ir/paper/224165/fa

  IEEE: کپی

  محمد نریمانی، سارا علایی، نادر حاجلو، و عباس ابوالقاسمی، “بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد،” توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)، vol. 6، no. 1 ، pp. 107–122، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/224165/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی