مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,145

دانلود:

291

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 70

چکیده

 امروزه با عدم رعایت شهرسازی بومی, شهرهای ما دچار بحران هویت شده و هرچه می گذرد این بحران گسترده تر و عمیق تر می شود. در مباحث شهری, نمادهای شهری یا همان المان های شهری بناهای مهم از لحاظ معماری و طراحی هستند که در داخل شهر و در حیطه یک تجربه قراردادی ما بین شهروندان, معناگذاری می شوند, به نحوی که گاه حتی از خود شهر پر اهمیت تر جلوه می نمایند زیرا بیانگر هویت, شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستند و در خوانش شهروندان از شهر و محیط زیستی شان تاثیر مستقیم بر جای می گذارند. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی بهره برده شد و برای انجام آن ابتدا مطالعات اکتشافی بصورت کتابخانه ای و بازدیدهای مقدماتی صورت گرفت و مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتایج مطالعه نیز نشان می دهد نمادهای شهری از عناصر اصلی هویت بخشی به شهرها هستد, لیکن به جز برج قابوس که نماد اصلی و تاریخی شهر است. سمبل جدیدی بخصوص در میادین شهر طراحی نشده و حتی تک نماد منحصر به فرد شهر بعنوان بلندترین برج آجری دنیا به مردم ایران و جهان به خوبی معرفی نشده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.