مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی حمل و نقل | سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 (پیاپی 8) | صفحه شروع:375 | صفحه پایان:391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه (یادداشت پژوهشی)

صفحات

 صفحه شروع 375 | صفحه پایان 391

چکیده

 در تصمیم گیری برای بهینه سازی طرح های ایمن سازی راه لازم است فرآیندی منظم برای انتخاب مناسب ترین اقدامات در قالب هر پروژه مشخص پیش بینی می شود. با استفاده از مدل ارایه شده, بودجه مشخصی که از جانب دولت در اختیار سازمان مسوول قرار گرفته است بین تمامی موقعیت های از پیش تعیین شده راه به نحوی توزیع می شود که: (1) با استفاده از سهم تعلق گرفته به هر موقعیت مکانی, بهترین اصلاحات ممکن در چارچوب یک راهکار برتر از بین چند راهکار انتخاب شود, به طوری که بهترین منفعت خالص را نتیجه دهد و در نهایت مجموع منافع خالص در تمامی موقعیت ها به حداکثر مقدار خود برسد و (2) مجموع هزینه های ساخت مربوط به راهکارهای انتخاب شده در تمامی موقعیت های مکانی از بودجه کل بیشتر نشود. جوانب هندسی و محیطی مورد بررسی در این تحقیق شامل مطالعه عرض خط تردد, نواحی خطر کناره راه, قوس های افقی, قوس های قائم و پل های کم عرض است. در تشکیل این فرآیند از روش تحلیل هزینه - فایده برای ارزیابی اقتصادی و از روش برنامه ریزی عدد صحیح صفر - یک برای روند بهینه سازی استفاده شده است. در نهایت فرآیندی 8 مرحله ای ارایه می شود که در آن شناسایی, ارزش گذاری, تنزیل و مقایسه منافع و هزینه ها شرح داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID