Start: 2/7/2023 2:08:10 PMEnd: 2/7/2023 2:08:11 PM >> 657

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

402

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کود کمپوست و دامی در تولید چغندر قند

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 83

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور بررسی اثر کود کمپوست حاصل از زباله شهری و میزان غنی سازی آن با کودهای شیمیایی در تولید چغندر قند (Beta vulgaris)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این تحقیق 11 تیمار متفاوت از جمله کود شیمیایی (بر اساس نیاز خاک)، کود دامی و مقادیر مختلف کود کمپوست حاصل از زباله شهری اعمال شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر عملکرد ریشه، قند خالص و ناخالص، درصد قند خالص و ناخالص، مقادیر سدیم و نیتروژن مضره در سطح 5% اختلاف معنی داری وجود داشت. مصرف کمپوست، کود حیوانی و کود شیمیایی، عملکرد ریشه و قند را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. کاربرد 40 تن کود کمپوست در هکتار به همراه 50% کود شیمیایی مورد نیاز خاک عملکردی حتی بالاتر از تیمار کود شیمیایی داشت ولی اختلاف این دو تیمار معنی دار نبود. لذا حداکثر 50% از کود شیمیایی مورد نیاز خاک می تواند با کمپوست جایگزین شود. مصرف کود دامی به میزان 40 تن در هکتار به تنهایی عملکرد ریشه را تا حدی افزایش داد. وقتی این تیمار با دو بار کود سرک غنی سازی شد حداکثر عملکرد در ریشه بدست آمد. غنی سازی کمپوست با اوره به تنهایی نتوانست حداکثر عملکرد را در ریشه تولید نماید. در صورتی که غنی سازی کمپوست با مخلوطی از کودهای شیمیایی حداکثر به میزان 50% از کود شیمیایی توصیه شده توانست حداکثر عملکرد ریشه را تولید نماید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.