مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی | سال:1398 | دوره:9 | شماره:3 | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازیگردانان دانشگاهی به عنوان عاملانی خلاق؛ حلقه مفقوده ی چرخه خلاقیت در آموزش عالی ایران

نویسنده

رشیدی زهرا

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 88

کلیدواژه

بازیگردانان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی)Q1

چکیده

 زمینه: دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی, مسئول شکوفایی استعدادها, خلاقیت ها, توانمندی هر چه بیشتر نیروی انسانی دانشگاهی و فراهم کردن میدان برای بروز عاملیت تک تک افراد جامعه است. هدف: این مطالعه با هدف واکاوی تجربیات بازیگردانان دانشگاهی (اعضای هیات علمی) به عنوان عاملانی خلّاق؛ حلقه مفقوده ی چرخه خلاقیت در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفت. روش: این پژوهش درپارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 19 عضو هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران که به صورت هدفمند و با استفاده از راهبردهای نمونه گزینی با حداکثر تنوع انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده های مصاحبه به ایجاد یک مقوله اصلی«خلاقیت اعضای هیات علمی» و دو مقوله فرعی که شامل عوامل«سازمانی و فردی» انجامید. در حوزه عوامل سازمانی آنچه باعث مشغولیت ذهنی و عدم بروز خلاقیت؛ مشکلات مربوط به قوانین و زیر ساخت ها, ساختار سازمانی, فرهنگ سازمانی و مدیریت ناکارآمداست و در حوزه عوامل فردی؛ خلق و خو, انگیزش, ذهن فعال ودانش و تخصص است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی مغفول ماندن نقش عاملیت و جایگاه فرد در ساختار آموزش عالی ایران که موجب عدم بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادها می شود, تاکید می کند. رشد و ظهور خلاقیت مستلزم وجود چند عامل به هم پیوسته مانند تمرکززدایی, استقلال دانشگاهی, تغییر سیاست فرهنگی به گونه ای که تنوع فرهنگی, قومی و جنسیتی بعنوان سرمایه فرهنگی تلقی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID