مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,129

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود جوانه زنی پس از شستشوی بذر چغندر قند (Beta vulgaris)

نویسندگان

خزاعی هادی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 120

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جوانه زنی و استقرار گیاهچه چغندر قند تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده جوانه زنی موجود در پوسته بذر، سختی و نفوذ ناپذیری آن نسبت به آب و اکسیژن و نیز میزان ذخیره بذر قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف روی بهبود جوانه زنی این گیاه، بذور یکنواخت چغندر قند رقم 9597 در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای آب مقطر، اسیدکلریدریک رقیق و نیز اسیدکلریدریک رقیقی که در انتها با هیدروکسید سدیم خنثی می شود هر کدام در سه زمان دو، چهار و شش ساعت روی نمونه های یکصد بذری اعمال شدند و در پایان کلیه بذور با محلول رقیق هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شدند. سپس درصد جوانه زنی و سرعت رویش در ژرمیناتور و نیز سرعت رویش در بستر شن تعیین گردید. نتایج نشان داد که نوع تیمار برای شستشو، بر درصد جوانه زنی و سرعت رویش بذر چغندر قند در ژرمیناتور تاثیری نداشت ولی سرعت رویش آن در بستر شن از طریق شستشوی بذر با آب مقطر، بطور معنی داری افزایش یافته است. علاوه بر آن مدت استفاده از تیمارها نیز بطور معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و نیز سرعت رویش در بستر شن موثر بوده است. همچنین اثر متقابل نوع تیمار و مدت تیماردهی بطور بسیار معنی داری بر درصد جوانه زدن بذر در ژرمیناتور و سرعت رویش آن در بستر شن موثر بود بنحویکه بعد از شش ساعت شستشوی بذر با آب مقطر، درصد جوانه زنی در ژرمیناتور 1.87 برابر و سرعت رویش در بستر شن 43 درصد در مقایسه با شاهد که بذر شستشوی نشده بود، افزایش یافته است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خزاعی، هادی. (1380). بهبود جوانه زنی پس از شستشوی بذر چغندر قند (Beta vulgaris). علوم و صنایع کشاورزی، 15(1)، 115-120. SID. https://sid.ir/paper/22337/fa

  Vancouver: کپی

  خزاعی هادی. بهبود جوانه زنی پس از شستشوی بذر چغندر قند (Beta vulgaris). علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1380؛15(1):115-120. Available from: https://sid.ir/paper/22337/fa

  IEEE: کپی

  هادی خزاعی، “بهبود جوانه زنی پس از شستشوی بذر چغندر قند (Beta vulgaris)،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 15، no. 1، pp. 115–120، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22337/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )