Start: 2/5/2023 4:22:53 AMEnd: 2/5/2023 4:22:53 AM >> 636

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,813

دانلود:

1,337

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک مدیریت کلاس مبتنی بر خلاقیت با کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 132

چکیده

 زمینه: مدیریت کلاس یکی از مهمترین چالشهای آموزشی در مدارس است. اگر مدیریت کلاس به خوبی انجام نگیرد, حتی اگر معلمان به خوبی از مهارت های تدریس برخوردار باشند باز هم برقراری ارتباط در جریان تدریس مختل می شود.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس مبتنی بر خلاقیت با کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب دانش آموزان انجام شده است.روش: روش تحقیق پژوهش حاضر یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 96-95 است که این تعداد برابر 7100 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 364 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده های لازم از سه پرسشنامه مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986), پرسشنامه اضطراب (BAI) از آیرون برگ و همکارانش (1990) و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (2000) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها محتوایی و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ضریب همبستگی بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا و اضطراب دانش آموزان برابر با 0.140- می باشد که در سطح 99 درصد معنادار است (P<0.01) علاوه براین ضریب همبستگی بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا و کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان برابر با 0.529 می باشد که در سطح 99 درصد معنادار است (P<0.01)نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد از بین سبکهای مدیریت کلاس تنها بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا که ارتباط نزدیکی با خلاقیت دارد با میزان اضطراب دانش آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین, از بین سبکهای مدیریت کلاس تنها بین سبک مدیریت کلاس تعاملگرا با کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی