مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی | سال:1391 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:85 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تاکید بر روش تحلیل رفتار متقابل

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 105

چکیده

 زمینه: پرورش خلاقیت کودکان برای آینده آنها, نقشی کلیدی دارد. مادران از اصلی ترین حامیان پرورش خلاقیت کودکان به شمار می روند و الگوهای ارتباطی مادر و کودک, بر خلاقیت او اثرگذار است.هدف: پژوهش نیمه آزمایشی حاضر به بررسی تاثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان, با تاکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل می پردازد.روش: در ابتدا, مادران مراجعه کننده به مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران, به عنوان جامعه آماری, مشخص شدند. سپس 40 نفر از این مادران, به صورت تصادفی برای نمونه آماری انتخاب شدند. پس از افت نمونه, 26 نفر باقی مانده به 2 گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. سپس 10 جلسه آموزش گروهی مادران, با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برای گروه آزمایش, برگزار گردید. ابزار پژوهش حاضر به عنوان پیش آزمون و پس آزمون, آزمون خلاقیت تورنس بود. این آزمون از کلیه کودکانی که مادران آنها در تحقیق شرکت داشتند, گرفته شد.یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در سطح معناداری p<0.05 آموزش گروهی مادران با تاکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل بر افزایش مولفه های بسط, انعطاف پذیری و ابتکار کودکان موثر بوده است. همچنین در سطح معناداری p<0.01 آموزش گروهی مادران به این روش بر افزایش مولفه سیالی کودکان اثر داشته است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی مادران با تاکید بر نظریه تحلیل رفتار متقابل بر افزایش خلاقیت کودکان موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID