مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

952

دانلود:

275

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر توسعه شهری و صنعتی (بیابانزایی تکنوژنیکی) در بیابان زایی (مطالعه موردی: شرق اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

توسعه شهری - صنعتی (بیابان زایی تکنوژنیکی)Q2

چکیده

 توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر ابعاد مختلف اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, سیاسی و زیست محیطی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. آثار منفی زیست محیطی رشد شهرها تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل زیست بوم ها شمرده می شود بطوریکه یکی از تبعات آن, کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین بوده که از آن با عنوان بیابان زایی نیز یاد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه شهری و صنعتی (بیابانزایی تکنوژنیکی) در بیابان زایی در منطقه شرق اصفهان می باشد. برای این منظور علاوه بر اطلاعات موجود در نقشه کاربری اراضی و نقشه واحد کاری منطقه مورد بررسی, از تفسیر بصری تصاویر ماهواره ای نیز جهت شناسایی و انطباق مکانی شاخص های ارزیابی بیابان زایی با واقعیت های زمینی استفاده گردید. جهت استفاده از فایل های رقومی و نقشه های ارائه شده از نرم افزارهای Arc GIS و ILWIS استفاده شد. برآورد شدت بیابان زایی محدوده مطالعاتی, با استفاده از شاخص های مربوط به معیار توسعه شهری و صنعتی (تکنوژنیکی) که یکی از زیرمعیارهای مدل AIDPMI می باشد صورت گرفت. بررسی و مقایسه امتیازهای شاخص ها بر اساس روش مذکور نشان داد که در منطقه مورد مطالعه اراضی با شدت بیابان زایی کم در حدود 284451 هکتار (82.3 درصد), اراضی با شدت بیابان زایی متوسط در حدود 59187 هکتار (17.2 درصد) و اراضی با شدت بیابانزایی شدید در حدود 1883 هکتار (0.5 درصد) گسترش دارند. اراضی با شدت بیابانزایی خیلی شدید در منطقه مشاهده نگردید. به طور کلی اصلی ترین شاخص بیابان زایی تکنوژنیکی در محدوده مطالعاتی را نسبت اراضی مسکونی و شهری به باغی و زراعی تشکیل می دهد که نشان می دهد باید از تبدیل بی رویه اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی به اراضی صنعتی و مسکونی خودداری گردد و مکان های مناسب دیگری برای توسعه شهرک های صنعتی و مسکونی انتخاب شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، حسن، نظری سامانی، علی اکبر، اختصاصی، محمدرضا، مقیمی نژاد، فیروزه، و حسین آبادی، مصطفی. (1391). بررسی تاثیر توسعه شهری و صنعتی (بیابانزایی تکنوژنیکی) در بیابان زایی (مطالعه موردی: شرق اصفهان). پژوهش های فرسایش محیطی، 2(5)، 63-76. SID. https://sid.ir/paper/223073/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی حسن، نظری سامانی علی اکبر، اختصاصی محمدرضا، مقیمی نژاد فیروزه، حسین آبادی مصطفی. بررسی تاثیر توسعه شهری و صنعتی (بیابانزایی تکنوژنیکی) در بیابان زایی (مطالعه موردی: شرق اصفهان). پژوهش های فرسایش محیطی[Internet]. 1391؛2(5):63-76. Available from: https://sid.ir/paper/223073/fa

  IEEE: کپی

  حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، محمدرضا اختصاصی، فیروزه مقیمی نژاد، و مصطفی حسین آبادی، “بررسی تاثیر توسعه شهری و صنعتی (بیابانزایی تکنوژنیکی) در بیابان زایی (مطالعه موردی: شرق اصفهان)،” پژوهش های فرسایش محیطی، vol. 2، no. 5، pp. 63–76، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/223073/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی