مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهداشت مواد غذایی | سال:1395 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 22) | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان هیستامین در عضلات (روشن و تیره) و کنسرو ماهی هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) استان هرمزگان

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 71

چکیده

 ماهی و فرآورده های دریایی به عنوان یک منبع پروتئینی با ارزش و قابل دسترس انسان محسوب می شوند. این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان هیستامین در عضله تیره و روشن ماهی هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) و همچنین در کنسرو این ماهی انجام شد. در این بررسی 9 نمونه ماهی هوور مسقطی و 15 نمونه کنسرو ماهی تهیه شدند. ابتدا ماهیان بیومتری شده و سپس عضلات تیره و روشن از یکدیگر جدا گردیدند. اندازه گیری میزان هیستامین به روش TLC (Thin Layer Chromatography) انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که میانگین میزان هیستامین در نمونه های ماهی هوور در عضله تیره و روشن به ترتیب 154.3±52.46 و 124.4±47.05 میکروگرم در گرم بود. همچنین میانگین میزان هیستامین در کنسرو ماهی هوور 160.52±87.59 میکروگرم در گرم به دست آمد. میانگین میزان هیستامین در عضله روشن و تیره ماهیان هوور و همچنین میانگین میزان هیستامین موجود در عضله تیره و کنسرو اختلاف آماری معنی داری نداشت, درحالیکه هیستامین موجود در عضله روشن و کنسرو نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار بود. مقادیر هیستامین در تمام نمونه ها, پایین تر از حداکثر میزان پذیرفته شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (20 میلی گرم در 100 گرم) بود, بنابراین مصرف ماهی هوور مسقطی و کنسرو آن برای انسان حساسیت ایجاد نمی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID