مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهداشت مواد غذایی
سال:1390 | دوره:1 | شماره:4 (پیاپی 4)
صفحه شروع:71 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

302

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین میزان آلودگی شیر خام گاو با بروسلا آبورتوس به روش آزمون حلقه ای شیر در منطقه پارس آباد مغان

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 75

چکیده

 بروسلوزیس یک بیماری مشترک است که توسط باکتری گرم منفی از جنس بروسلا ایجاد می شود. این باکتری در اغلب حیوانات و انسان بیماری زا می باشد. بروسلوزیس به راحتی از طریق شیر خام آلوده انتقال می یابد. به رغم کنترل این بیماری در اغلب کشورها, بیماری در ایران بصورت آندمیک مشاهده می گردد. انتقال بروسلاها از حیوانات مبتلا به انسان از طریق تماس شغلی, و یا به علت مصرف فرآورده های دامی آلوده به ویژه شیر, خامه و پنیر سنتی تازه اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع آلودگی شیر خام گاو با باکتری بروسلا آبورتوس در منطقه پارس آباد بود. برای این مطالعه 64 نمونه شیر خام گاو از مرکز جمع آوری شیر منطقه پارس آباد از فروردین ماه لغایت خرداد ماه 1388 به صورت تصادفی اخذ گردید. بر روی نمونه ها تست حلقه ای شیر جهت بررسی وجود آنتی بادی های بروسلا آبورتوس انجام گرفت. آلودگی در 24 نمونه (37.5%) مشاهده گردید. با توجه به مطالعه انجام گرفته امکان وجود آلودگی بروسلایی در شیر خام گاو در منطقه پارس آباد وجود دارد و لازم است با بررسی های میکروبیولوژیکی مورد تایید قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی