مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهداشت مواد غذایی
سال:1390 | دوره:1 | شماره:4 (پیاپی 4)
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کمپیلوباکتر جدا شده از مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 69

چکیده

کمپیلوباکتر ژژونی و کولای از عوامل اسهال در انسان در سراسر جهان با منشا مواد غذایی خصوصا گوشت محسوب می شوند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع گونه های کمپیلوباکتر در مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی (بعد از پوست کنی, بعد از تخلیه امعا و احشا و پایان مرحله کشتار) انجام شد. درمجموع 150 نمونه گوشت گوسفند (50 نمونه در هر مرحله) در مدت 16 ماه از دی ماه 1385 تا اردیبهشت 1387 جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفتند. در مجموع, گونه های کمپیلوباکتر از 11.3 درصد (17 مورد از 150 نمونه) لاشه ها از سه مرحله جمع آوری شده, جدا گردید که از این تعداد 76.5 درصد به عنوان کمپیلوباکتر ژژونی و 23.1 درصد به عنوان کمیپلوباکترکولای متمایز شدند. گونه های کمپیلوباکتر به ترتیب از 5, 8 و 4 درصد لاشه ها در مراحل بعد از پوست کنی, بعد از تخلیه امعا و احشا و پایان مرحله کشتار جداسازی شدند. حساسیت 17 گونه جداسازی شده با 10 آنتی بیوتیک با استفاده از روش دیسک گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین مقاومت به سیپروفلوکساسین (58.8 درصد) سپس به نالیدیکسیک اسید ( 47.1درصد), تتراسیکلین (41.2 درصد), انروفلوکساسین (29.4 درصد), آمپی سیلین (23.5 درصد), آموکسی سیلین (5.9 درصد) و استرپتومایسین (5.9 درصد) مشاهده شد. این مطالعه نشان داد کاربرد یک سیستم پیشگیری کننده مانند سیستم تعیین نقاط کنترل بحرانی و ارزیابی مخاطرات در کنترل آلودگی به کمپیلوباکترها در کشتارگاه های دام ضروری به نظر می رسد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.