مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) | سال:1382 | دوره:21 | شماره:2 | صفحه شروع:157 | صفحه پایان:163

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحقیقی در مورد عوامل موثر در ایجاد بوی بد دهان

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 163

چکیده

 سابقه و هدف: بوی بد دهان عارضه شایعی است که تعداد زیادی از افراد جامعه از آن رنج می‌برند لذا این تحقیق با هدف بررسی اتیولوژی‌های مختلف این عارضه انجام شد.مواد و روشها: 120 نفر مورد معاینه در خصوص Pi, GI, پوسیدگی, بیماری‌های پریودنتال و بوی بد دهان قرار گرفتند و نتایج از طریق t-test و Odd's ratio مورد بررسی قرار گرفت. پس از مطالعات اولیه در این پرسشنامه‌ای تهیه شد و معاینات کلینیکی نیز بر اساس این پرسشنامه از جمعیتی بالغ بر 100 نفر که بطور تصادفی انتخاب شده بودند به عمل آمد, که عوامل ایجاد کننده بوی بد دهان در آنها به دو قسمت دهانی و خارج دهانی تقسیم شدند. جداول و نمودارهایی نیز بر اساس درصدهای فراوانی ساده تهیه شدند.یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان دادند از آنجایی که چند عاملی بودن اتیولوژی بوی بد دهان به اثبات رسیده است. لذا تعیین عاملی خاص به عنوان ایجاد کننده بوی بد دهان کاری اشتباه خواهد بود, اما بر اساس یافته‌های این تحقیق عواملی مانند: پری کرونیت, شلوغی دندانها, بیماریهای لثه, پوسیدگی‌ها و پر کردگی‌های نامناسب و غیره بهمراه بد در زمره موثرترین عوامل شناخته شده‌اند.نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان گفت که هر کدام از عوامل داخل دهانی به تنهایی اگر با بهداشت بد همراه باشند می‌توانند بوی بد ایجاد نمایند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID