مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:20
صفحه شروع:23 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

348

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه رضایت از زندگی و گرایش به نابهنجاری های اجتماعی در بین جوانان شهر بیله سوار

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 38

چکیده

 تحقیق حاضر به بررسی رابطه رضایت از زندگی بر نابهنجاری های اجتماعی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان وجوانان پسر درگروه سنی 19-15 ساله شهرستان بیله سوار تشکیل می دهندکه تعداد آن ها 1100 نفر می باشد و از بین آن ها تعداد 180 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید.جهت آزمون فرضیات از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی دو متغیره استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد در حدود یک چهارم افراد مورد بررسی به نابهنجاری های اجتماعی گرایش دارند. بیشترین گرایش به مصرف دخانیات می باشد. کمترین گرایش نیز به دروغگویی است. نتایج آزمون فرضیات حاکی از تایید فرضیات مورد بررسی است. بیشترین رابطه رضایت از زندگی با هویت ملی (با بتای 0.623) و دروغگویی (با بتای -0.462) است. چنان چه نتایج به دست آمده نشان می دهد رضایت از زندگی تاثیرکاهنده بر نابهنجاری های اجتماعی دارد. رضایت از زندگی تنها از طریق دسترسی به امکانات حاصل نمی شود برقراری ارتباط صحیح و دوستانه به خصوص از سوی والدین و ابراز محبت و تامین نیازهای عاطفی آن ها می تواند تاثیر زیادی درافزایش رضایت از زندگی و در نتیجه, کاهش نابهنجاری های اجتماعی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی