مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:20
صفحه شروع:77 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین دین داری و اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 96

چکیده

 ازجمله عوامل مهم و موثر در انسجام و یکپارچگی هرجامعه ای, وجود اعتماد در بین افراد و گروه های مختلف اجتماعی است. زمانی که اعتماد اجتماعی دچار فرسایش شود, نظم و انسجام اجتماعی نیز با چالش هایی مواجه می گردد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دین داری و اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می پردازد. اعتماد اجتماعی با دو بعد اعتماد رقیق یا تعمیم یافته و اعتماد غلیظ یا خاص گرایانه سنجیده شده است و دین داری شامل سه بعد اعتقادی, عبادی و تشرع در نظر گرفته شده است. روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده پیمایش می باشد. بدین منظور یک نمونه 345 نفری از دانشجویان انتخاب و داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین ابعاد سه گانه دین داری و نیز وضعیت تاهل با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اما رابطه متغیرهای جنسیت و شاخه تحصیلی با اعتماد اجتماعی معنادار نیست. در آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیره, متغیرهای ابعاد سه گانه دین داری و وضعیت تاهل به ترتیب وارد معادله شدند و در مجموع 15.1 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد اجتماعی را تبیین کردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی