مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی | سال:1388 | دوره:1 | شماره:4 | صفحه شروع:163 | صفحه پایان:177

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

445

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حاشیه نشینی و بزهکاری، راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی به منظور رفع مشکلات ناشی از حاشیه نشینی

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 177

چکیده

 مقاله حاضر درباره مطالعه پدیده حاشیه نشینی و بزهکاری و ارایه راهکارهای عملی مددکاری اجتماعی است. مطالعه های موجود نشان می دهدکه بین حاشیه نشینی و جرایم و بزهکاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان مقاله راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی, به منظور رفع مشکلات ناشی از حاشیه نشینی و در نتیجه کاهش جرایم و بزهکاری های اجتماعی ارایه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID