مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,310

دانلود:

521

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری، کرد و لر)

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 115

چکیده

نشاط اجتماعی پدیده ای ضروری درهرجامعه می باشد. نشاط اجتماعی برای تقویت بسیاری از مولفه های رشد اجتماعی مانند امید اجتماعی, اعتماد اجتماعی و .... مفید خواهد بود. چرا که یکی از اصلی ترین نیازهای جوامع امروزی است. هدف مقاله, دست یافتن به میزان نشاط اجتماعی در بین سه قوم ایرانی (آذری, کرد و لر) می باشد. بررسی این اقوام در 3 شهر تبریز, نقده و شهرکرد انجام شده است. در بررسی چارچوب نظری محققان فرضیه ها را بر مبنای نطریه های بلومر, بوردیو و دورکیم تدوین نموده اند. روش مورد استفاده پیمایش بوده و با فرمول کوکران 450 نمونه از جامعه آماری ذکر شده, انتخاب شدکه نمونه گیری چندمرحله ای یعنی نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده مبنای کار قرار داده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان نشاط در میان اقوام متفاوت بوده و میانگین آن 21.90 می باشد و بیشترین مقدار مربوط به قوم آذری می باشد. متغیرهای رابطه اجتماعی, هویت محلی و ملی در ارتباط با میزان نشاط قرار گرفته و نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر هویت محلی بیشترین ارتباط با میزان نشاط داشته است. سپس هویت ملی و بعد هم رسانه بیشترین ارتباط را با متغیر وابسته داشته اند. در صورتی که متغیر روابط کمترین رابطه را با متغیر وابسته در مدل رگرسیونی نشان داده است. اما نکته مهمتر این که عدد 0.63 در سمت راست متغیر وابسته نشان دهنده ضریب عدم تعیین است که مشهور به psi است و اگر این عدد را از 1 کم کنیم, ضریب تعیین مدل به دست می آید. 0.37=0.62-1 یعنی37 درصد از متغیر وابسته یعنی نشاط اجتماعی توسط این مدل تبیین شده است و این نشانگر برازش خوب مدل می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ربانی، رسول، کریمی زاده اردکانی، سمیه، نظری، جواد، و رضایی امینلویی، حسین. (1388). تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری, کرد و لر). مطالعات جامعه شناسی، 1(4)، 95-115. SID. https://sid.ir/paper/222566/fa

  Vancouver: کپی

  ربانی رسول، کریمی زاده اردکانی سمیه، نظری جواد، رضایی امینلویی حسین. تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری, کرد و لر). مطالعات جامعه شناسی[Internet]. 1388؛1(4):95-115. Available from: https://sid.ir/paper/222566/fa

  IEEE: کپی

  رسول ربانی، سمیه کریمی زاده اردکانی، جواد نظری، و حسین رضایی امینلویی، “تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری, کرد و لر)،” مطالعات جامعه شناسی، vol. 1، no. 4، pp. 95–115، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/222566/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی