Start: 2/2/2023 4:55:21 AMEnd: 2/2/2023 4:55:21 AM >> 595

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,186

دانلود:

608

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان هشترود

نویسندگان

صادقی فرزانه | جنانی حمید

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 100

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان هشترود انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری آن کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان هشترود که دارای بیمه ورزشی بودند ( 450N= ). حجم نمونه 300 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991), پرسشنامه ارزش ادراک شده سوینی(2008), و پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390), بود. روایی پرسشنامه ها توسط 5 تن از اساتید و متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991), (88/0= α ) و پرسشنامه ارزش ادراک شده سوینی (2008), (93/0= α ) و پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390), (89/0= α ) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها, از بسته نرم افزاری 16 SPSS به منظور انجام آمار توصیفی (فراوانی, درصد, میانگین و انحراف معیار ) و در بخش آمار استنباطی, برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که پس از محرز شدن غیر طبیعی بودن داده های تحقیق, از روش آماری ناپارامتریک آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان هشترود استفاده شد. نتایج نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مولفه های آن شامل (اقتصادی, قانونی, اخلاقی و انسان دوستی) با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان هشترود رابطه مثبت معناداری وجود دارد(05/0 Sig< ).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی