مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1393 | دوره:6 | شماره:24
صفحه شروع:51 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس بوک

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 66

چکیده

 در عصر حاضر, با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی, اینترنت و شبکه های اجتماعی سایبری تاثیرات زیادی بر روی آن ها گذاشته اند. از مهم ترین این تاثیرات می توان به فرایند «زنانه شدن» رسانه های نوین اشاره نمود. زنانه شدن به فرایند گسترش کمی و کیفی حضور, نقش و تاثیر زنان و خواست ها, علایق و ویژگی های آن ها در ابعاد و زمینه های مختلف حیات اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی جامعه معاصر گفته می شود. به همین خاطر نوشتار حاضر, علل حضور زنان و دختران تبریزی را در شبکه اجتماعی فیس بوک مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از رویکرد پدیدار -شناسی و تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها, صورت گرفته است. زنان تبریزی 18 تا 30 سال کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک که حداقل دو سال تجربه حضور در این شبکه را داشتند, به عنوان جمعیت آماری انتخاب شده اند. در واقع, 16 نفر از این کاربران بر اساس نمونه گیری هدف مند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل مصاحبه های پاسخگویان استخراج پنج مقوله اصلی «فرو شکست محدودیت های دنیای واقعی», «فروشکست محدودیت های روحی و فردی», «بهره گیری از پتانسیل های فیس بوک», «عقب نماندن از قافله تکنولوژی», و «ماجراجویی و کنجکاوی» بود. پنج تم به دست آمده را می توان در مقوله «رفع محدودیت های تجربه شده و احساس شده» و «کسب فرصت های جدید» مورد بحث قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی