مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1393 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:131 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت شناسی کار آفرینی در رسانه و اندازه گیری میزان آن در سازمان های رسانه ای

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

کلیدواژه

نظریه مبنایی (GT) و موسسات تبلیغاتیQ2

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, تدوین الگوی کارآفرینی سازمانی برای موسسات تبلیغاتی است که برای دست یابی به الگوی مورد نظر, با 15 نفر از اطلاع رسانان کلیدی که با ابعاد مساله و موضوع تحقیق درگیر بوده و واجد تجربه های مفید و مستمر در موضوع تحقیق بودند مصاحبه عمیق انجام گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر, روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها (GT) می باشد که از طریق مصاحبه عمیق, فعال و اکتشافی با خبرگان, ساختار درونی ارزش ها, نگرش ها و تجارب زیستی ایشان در موضوع تحقیق, احصاء گردید. اطلاع رسانان و افراد خبره در 3 گروه و از بین افرادی انتخاب شدند که با مساله درگیر بودند. دراین تحقیق از روش نمونه گیری هدف مند, برمبنای اصل اشباع نظری استفاده شده است. سپس داده ها و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها, ابتدا کدگذاری باز و محوری شدند و در همین راستا کدگذاری انتخابی انجام گرفت, از مصاحبه ها مجموعا 570 گزاره مفهومی اولیه درمرحله کدگذاری باز و چندتا؟ گزاره مقوله ای در مرحله کدگذاری محوری, به دست آمد و درنهایت در مرحله کدگذاری انتخابی, قضایایی که روابط تعمیم یافته میان مقولات را منعکس می کنند, وضوح کافی پیدا کردند و مدل GT نمایان شد. این مدل دارای چهار بخش نظریه, موجبات علی, شرایط و زمینه ها, عاملیت و کنش (راهبردها و مداخلات), بروندادها, پیامدها و نتایج است. بر اساس مدل سه شاخگی, محقق سه گروه عوامل رفتاری, محیطی و ساختاری را در بروز پدیده کار آفرینی در موسسات تبلیغاتی مورد بررسی قرار داده است, بر اساس مدل به دست آمده, پدیده اصلی, ضعف تخصصی مدیریت, فقدان آموزش تخصصی و حرفه ای و محیط کسب و کار است, به عبارت دیگر, در این مدل توضیح داده می شود که چه عواملی و تحت چه شرایطی در بروز پدیده کارآفرینی موثر است. اطلاع رسانان, کار آفرینی را از طریق موجبات علی آن توضیح می دهند و بیان می کنند که چه عواملی در فرایند شکل گیری ضعف تخصصی مدیریت, فقدان آموزش تخصصی و حرفه ای و محیط کسب و کار تاثیر دارد و این امر درکدام شرایط و زمینه ها صورت می گیرد؟ و چه عاملیت ها و کنش هایی (مداخلات و راهبردهایی) می توانند در این فرایند اثر بگذارند و چگونه این فرایند به پیامدهایی که متضمن شکل گیری کارآفرینی سازمانی درصنف تبلیغات است و به دنبال آن بلوغ و گسترش زمینه های کسب و کار, منجر می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.