مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات جامعه شناسی
سال:1393 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:7 | صفحه پایان:23

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

366

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 23

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه عوامل اجتماعی (اعتماد سازمانی, مشارکت سازمانی, شبکه روابط و عدالت سازمانی) با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی, انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان رسمی و غیر رسمی صف و ستادی شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر, روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه در دو رده مدیران و کارمندان, حجم نمونه آماری 326 نفر از کارکنان بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی تشکیل داده بودند که 15 نفر زن برابر با 4.6 درصد و 311 نفر برابر با 95.4 درصد را مردان تشکیل می دادند که از این تعداد 111 نفر معادل 34 درصد از نمونه های آماری دارای سمت های مدیریتی و 215 نفر معادل 66 درصد دارای سمت های اجرایی بودند. در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه, بین تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی, مشارکت سازمانی, عدالت سازمانی, شبکه روابط و پست سازمانی رابطه معناداری به دست آمد. اما بین تعهد سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر, سازمان ها جهت بالا بردن میزان تعهد سازمانی کارکنان خود باید به تقویت اعتماد, مشارکت, شبکه روابط و عدالت اهتمام ورزند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.