مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش | سال:1389 | دوره:- | شماره:4 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

116

استناد:


تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID