مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1395 | دوره:7 | شماره:27
صفحه شروع:45 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد (عنوان عربی: إعادة قراءة لآراء مفسری القرون الأخیرة فی آیات الجهاد)

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 66

کلیدواژه

محو کفر (کلیدواژه عربی: آیات الجهادQ2
محو الکفر)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:آیات جهاد از مسائل بحث برانگیزی است که به ویژه در سده اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیات جهاد را می توان به آیات مطلق, مقید و صلح و احسان تقسیم کرد. در سده اخیر برخی از محققان معاصر به تبع مفسران سلف, آیات مطلق را کانون توجه خود قرار داده و در مورد سایر آیات, اقوالی چون نسخ را پذیرا شده و در نتیجه «جهاد برای محو کفر و تغییر عقیده» را لازم شمرده اند. در عصر حاضر, جهاد برای تحمیل عقیده, جای خود را به دیدگاه هایی چون «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت» و «جهاد دفاعی صرف» داده و بر اساس رویکرد به آیات مقید و آیات صلح و احسان, مفاهیمی چون صلح و همزیستی با کفار بر مبنای اشتراک در انسانیت, پررنگ تر گردیده است. نقطه اشتراک این دو دیدگاه, عدم اجبار بر عقیده است. توجه به مجموعه آیات مرتبط با جهاد بیانگر آن است که دیدگاه «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت», قابل دفاع بوده و دو دیدگاه دیگر قابل نقد است. چکیده عربی:آیات الجهاد من المور المثیرة للجدل, ولفتت فی القرن الاخیر علی وجه الخصوص انظار الباحثین. یمکن تقسیم آیات الجهاد الی آیات مطلقة, ومقیدة وآیات صلح واحسان. فی القرن الأخیر رکّز بعض الباحثین المعاصرین ـ جریاً وراء مفسری السلف ـ علی الآیات المطلقة, واما بالنسبة الی سائر الآیات, فقد أقرّوا ما قیل بشأنها من أقوال کالنسخ مثلاً. وبالنتیجة قالوا بضروة «الجهاد من أجل إزالة الکفر وتغییر العقیدة». فی العصر الحاضر, فقد الجهاد لفرض العقیدة, مکانته لصالح رؤی مثل «الجهاد من أجل رفع الموانع وحریة الدعوة» و«الجهاد الدفاعی الصرف», وانطلاقاً من مقاربة الآیات المقیدة وآیات الصلح والإحسان, لإبراز وتضخیم مفاهیم مثل السلم والتعایش مع الکفار وفق مبادئ المشترکات الإنسانیة, القاسم المشترک بین هذین الرأیین عدم الإجبار علی العقیدة. یفهم من خلال النظرة الکلیة الی مجموعة الآیات المتعلقة بالجهاد أن الرأی القائل بـ « الجهاد من أجل رفع الموانع وحریة الدعوة», یمکن الدفاع عنه, ولکن الرأیین الآخرین لا یصمدان أمام النقد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی