مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1391 | دوره:3 | شماره:11
صفحه شروع:109 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآن (عنوان عربی: الأسس والافتراضات المسبقة لتفسیر الترتیب النزولی للقرآن)

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 128

کلیدواژه

تفسیر نزولی (کلیدواژه عربی: النزول التدریجیQ3
التفسیر النزولی)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:از جمله سبک های تفسیری نوپدید, تفسیر قرآن به ترتیب نزول است. درخصوص اعتبار و روایی این روش و پیامدهای آن, داوری هایی شده است. بخش عمده ای از این داوری ها مربوط به پذیرش وجود یا عدم وجود مبانی و پیش فرض های محکم در باره این روش است. تدریجی بودن نزول قرآن و تناسب آن با روش تفسیر نزولی, توقیفی بودن ترتیب نزول به استناد مصحف امام علی (ع), اجتهادی بودن ترتیب کنونی, سازگاری تفسیر موضوعی با ترتیب نزول و امکان تعیین ترتیب نزول به استناد روایات ترتیب نزول, به عنوان پیش فرض های اصلی این روش مطرح است. درباره فواید ادعایی این روش و مبانی و پیش فرض های آن نقدهایی انجام یافته است. اگرچه برخی از ایرادهای مربوط به فواید این روش, به جا و صحیح است, اما بخش عمده ای از ایرادهای مربوط به مبانی و پیش فرض های روش مزبور, وارد نبوده و قابل نقد است, چنانکه بدون پذیرش این پیش فرض ها, اقدام به تفسیر ترتیب نزولی, موجه نیست.   چکیده عربی:من مناهج التفسیر التی ظهرت حدیثا منهج تفسیر القرآن تبعا لترتیب نزوله. و قد طرحت آراء حول مدی اعتبار هذا المنهج و جوازه و ما یتمخض عنه من نتائج. والقسم الأساسی من هذه الآراء یترکز حول الإقرار بوجود أو عدم وجود قواعد و افتراضات مسبقة رصینة لهذا المنهج. والافتراضات المسبقة الأساسیة التی یعتمدها هذا المنهج هی تدرج نزول القرآن وتناسبه مع منهج التفسیر النزولی, و کون ترتیب النزول توقیفیا استنادا إلی مصحف الإمام علی علیه السلام, و اجتهادیة الترتیب الحالی, وتناسب التفسیر الموضوعی مع ترتیب النزول, و إمکان تعیین ترتیب النزول استنادا إلی روایات ترتیب النزول. و قد طرحت انتقادات حول الفوائد المتوخاة من هذا المنهج و أصوله و افتراضاته المسبقة. و رغم أن المؤاخذات المطروحة فی خصوص فوائد هذا المنهج مؤاخذات صحیحة و صائبة, غیر أن معظم المؤاخذات والانتقادات الموجهة إلی أصول هذا المنهج وافتراضاته المسبقة, غیر صحیحة و یمکن تفنیدها والرد علیها. کما أن لا یسوغ القیام بتفسیر الترتیب النزولی دون الأخذ بهذه الافتراضات المسبقة.  

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.