مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تاریخ اسلام
سال:1390 | دوره:3 | شماره:11
صفحه شروع:121 | صفحه پایان:137

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

536

دانلود:

1,232

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیمای محمد بن ابوبکر در منابع شیعی و سنی

نویسنده

ناظمیان فرد علی

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 137

چکیده

ابوبکر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">محمد بن ابوبکر از معدود چهره های شاخص در تاریخ فرهنگ اسلامی است که اصالت و شرافت خاندانی و ایمانی را توامان در خود جمع کرده بود. از یک سو, پیوند نسبی او با ابوبکر, و از سوی دیگر, پیوند ولایی او با امام علی (ع) موجب شد که چهره وی در منابع شیعی و سنی بازتاب های مختلف یابد.چرایی بازتاب متفاوت چهره ابوبکر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">محمد بن ابوبکر در منابع فریقین, عمده ترین مساله ای است که این مقاله می کوشد با توسل به روش توصیفی - تحلیلی, به ایضاح آن همت گمارد و نشان دهد که تاریخ نگاری اسلامی, با عنایت به موقعیت دودمانی و ایمانی او, چهره دوگانه ای از وی ترسیم کرده است که از حیث ارزشی با یکدیگر برابر نیستند. این نابرابری که در قالب دو سیرت پاک و ناپاک از او بازتاب یافته است, ریشه در نوع نگرش منابع شیعی و سنی به زیست نامه و شجره نامه وی دارد که به مثابه ابزاری برای این ترسیم دوگانه, مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.