مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) | سال:1381 | دوره:20 | شماره:ویژه نامه | صفحه شروع:623 | صفحه پایان:627

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر HEMA بر استحکام باند برشی باندینگ مینایی به عاج

صفحات

 صفحه شروع 623 | صفحه پایان 627

چکیده

 زمینه و هدف: تفاوت نسج عاج.و مینا موجب شکست زودرس ترمیم های کامپوزیتی با باندینگ های مینایی در نواحی عاج. که یک نسج آب دوست است می شود. لذا برای رفع این مشکل منومرهای هیدروفیل مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند که یکی از آنها HEMA می باشد. این ماده که نوعی رزین هیدروفیل می باشد و در مقایسه با باندینگ های مینایی ویسکوزیته کمتری دارد احتمالاً نتایج قابل قبول تری خواهد داشت. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر استفاده از HEMA در استحکام باند برشی باندینگ مینایی به عاج.در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی بر روی 36 دندان پرمولر کشیده شده سالم در 4 گروه 9 تائی انجام شد. سطح عاج.اکلوزال اکسپوز شده,‌ عمل اچنیگ و خشک کردن به روش blot انجام شد. پس از آن در گروه اول از پرایمر آزمایشی محلول 35% HEMA با استون, در گروه دوم پرایمر آزمایشی محلول 35% HEMA با آب استفاده شد و از باندینگ مینایی در این دو گروه استفاده گردید. در گروه سوم پس از اچ کردن, سطح دندانها کاملاً خشک شده و روی آن باندینگ مینایی قرار گرفت. در گروه چهارم از پرایمر و adhesive موجود در بسته اسکاچ باند استفاده شد. باندینگ ها توسط نور سخت شده و یک سیلندر کامپوزیتی روی آنها قرار داده و سخت شد و بعد از گذشت یک هفته از نگهداری نمونه ها در آب مقطر استحکام باند برشی با دستگاه Instron اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین استحکام به ترتیب HEMA و آب (4.1±18.1), (4.8±17.4), HEMA و استون (2.2±16.2) مگاپاسکال مربوط بود و حداقل استحکام در باندینگ مینایی دیده می شد (1.2±5.3) و این تفاوت در گروه ها بود (P<0.001) و در مقایسه دو به دو, باندینگ مینایی دارای تفاوت آماری معنی داری با تک تک گروهها بود (P<0.05) . نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد HEMA در زیر باندینگ مینایی موجب افزایش استحکام باند آن به عاج.می شود لذا انجام مطالعات In vivo و بررسی نتایج حاصل از کاربرد طولانی مدت آن توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID