مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فقهی | سال:1397 | دوره:14 | شماره:3 | صفحه شروع:555 | صفحه پایان:580

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

صفحات

 صفحه شروع 555 | صفحه پایان 580

چکیده

 میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص, در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه, راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله ی این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر, به واسطه ی حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه ی استدلال, فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته, با دغدغه ی سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله ی نجاست خمر, نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله ی نجاست خمر, دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID