مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهبود مدیریت
سال:1391 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 15)
صفحه شروع:56 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر رابطه هماهنگی راهبرد سطح کسب و کار و راهبرد تولید بر عملکرد سا زمانی، (مطالعه موردی در گروه صنعتی صفا)

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 80

چکیده

 هدف: هدف از تدوین این مقاله بررسی رابطه هماهنگی راهبرد سطح کسب و کار و راهبرد تولید و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی است.روش: به منظور دستیابی به هدف, گروه صنعتی صفا) فعال در زمینه صنعت فولاد ایران (, بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و داده ها با استفاده از روش پرسشنامه و مصاحبه شخصی با افراد ذیربط گردآوری شده اند. برای آزمون الگوی فرضی ارائه شده, از روش آماری الگوی معادلات ساختاری (SEM) استفاده نمودیم.یافته های تحقیق: نتایج تحقیق مشخص می کند که بنگاه ها به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر باید به رابطه این دو سطح راهبرد توجه نمایند. از آنجا که تدوین راهبرد در بنگاه ها از سطح بالاتر انجام می گردد و سپس راهبرد های سطوح پایین تر مشخص می گردند, یافته های تحقیق نیز به همین ترتیب گزارش می شوند. یافته ها نشان می دهند که اگر سازمان راهبرد رهبری هزینه را انتخاب کند, بهتر است به معیار هزینه پایین در راهبرد تولید اهمیت بیشتری بدهد. تمرکز بر متغیر تحویل بموقع و صرف منابع برای دستیابی به این معیار, برای سازمان اولویت رقابتی محسوب نمی شود. سازمانی که راهبرد تمایز را برمی گزیند, بهتر است به کیفیت به عنوان اولویت تولیدی خود توجه کند. همچنین می تواند با تمرکز بر معیار تحویل بموقع به عملکرد نسبتا بالایی دست یابد. یافته ها به طور غیر قابل انتظاری رابطه غیر معنی دار راهبرد تمایز و متغیر انعطاف پذیری را نشان دادند.نتایج کاربردی/ مدیریتی: مدیران و تدوین کنندگان راهبرد باید توجه داشته باشند که یکی از جنبه های مهم پیاده سازی راهبرد, برگردان راهبرد های سطح کسب و کار به راهبرد های کارکردی می باشد و راهبرد تولید به عنوان یکی از راهبرد های کارکردی, جزئیاتی را به پیاده سازی راهبرد کسب و کار اضافه می کند که بررسی آن به منظور شناسایی و انتخاب راهبرد های هماهنگ, به سازمان ها در دستیابی به معیارهای عملکردی بالاتر کمک بسیاری می نماید و عدم توجه به این مساله می تواند زیان هایی را به بار آورد که به وضوح قابل ردیابی نمی باشند. در این تحقیق, جزئیات تناسب میان این دو سطح راهبرد که مدیران باید در نظر داشته باشند, آورده شده است.نوآوری تحقیق: این تحقیق, مطالعات پیشین را در زمینه نقش راهبردی تولید, بوسیله تجزیه و تحلیل تاثیر آن بر عملکرد سازمانی, و در زمانی که راهبرد تولید بعنوان متغیر میانجی میان راهبرد کسب و کار و عملکرد مورد توجه قرار می گیرد, تکمیل می کند,. از آنجا که محققین پیشین که در زمینه هماهنگی راهبرد ها به فعالیت مشغول بوده اند, این مورد را بعنوان پیشنهاد برای بررسی بیشتر ارائه کرده اند, تحقیق حاضر از این حیث خلا موجود در ادبیات را پر می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.