video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,036

دانلود:

397

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ترکیب گیاهی بلوط و بادرنجبویه در کنترل زخم های آفتی مینور مخاط دهان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 25

چکیده

 سابقه و هدف: آفت مینوRecurrent Aphthous Stomatitis ,(RAS)  فراوانی زیادی دارد چنانچه شیوعی بین 2 تا 50 درصد در جوامع مختلف برای آن گزارش شده است و از آنجا که بسیار دردناک است و درمان قطعی برای آن معرفی نشده است, از این رو تلاش در زمینه تهیه دارویی که این بیماری را کنترل نماید, مفید می باشد. هدف کلی در این طرح, تعیین میزان اثربخشی ترکیب داروی گیاهی بلوط و بادرنجبویه در کنترل و درمان RAS است.مواد و روشها: مطالعه به شیوه Double-Blind انجام گرفت. 86 بیمار RAS بدون بیماری سیستمیک وابسته در دو گروه مورد (67 نفر) و شاهد (19 نفر) در مطالعه با روش نمونه گیری Convienence شرکت داشتند. برای مقایسه و تحلیل نتایج در دو گروه از آزمون Chi-square و T-test استفاده شد. برای گروه مورد عصاره ترکیبی مساوی از بلوط و بادرنجبویه و برای گروه شاهد از عصاره گیاه خرفه به عنوان دارونما استفاده شد. عصاره گیری به روش پرکولاسیون, صورت گرفت.یافته ها: در روز اول بعد از مصرف دارو, 6/86 درصد گروه مورد بهبودی نسبی را نشان دادند. در حالیکه هیچ یک از افراد گروه شاهد بهبودی نداشتند. به طور کلی بهبودی نسبی در گروه مورد 584/0±2/1 روز و در گروه شاهد 437/1±8/3 روز با P-value<0.001 و بهبودی کامل در گروه مورد 3.5±1.664 روز و در گروه شاهد 688/0±84/6 روز با P-value<0.001 به طول انجامید. در زمینه جلوگیری از عود مجدد ضایعه, اختلاف معنی داری بین گروههای دریافت کننده دارو و دارونما دیده نشد.نتیجه گیری: در این مطالعه, استفاده از ترکیب گیاهی بلوط و بادرنجبویه توانست به طور موفقیت آمیزی در درمان RAS موثر واقع گردد. اما لازم است جهت بدست آمدن غلظت دقیق تر ترکیب مواد موثره, مطالعات گسترده تری صورت گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

جهان شاهی، غلامرضا، معطر، فریبرز، و سلطانی، محمدرضا. (1383). تاثیر ترکیب گیاهی بلوط و بادرنجبویه در کنترل زخم‌ های آفتی مینور مخاط دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 22(1)، 19-25. SID. https://sid.ir/paper/22042/fa

Vancouver: کپی

جهان شاهی غلامرضا، معطر فریبرز، سلطانی محمدرضا. تاثیر ترکیب گیاهی بلوط و بادرنجبویه در کنترل زخم‌ های آفتی مینور مخاط دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1383؛22(1):19-25. Available from: https://sid.ir/paper/22042/fa

IEEE: کپی

غلامرضا جهان شاهی، فریبرز معطر، و محمدرضا سلطانی، “تاثیر ترکیب گیاهی بلوط و بادرنجبویه در کنترل زخم‌ های آفتی مینور مخاط دهان،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 22، no. 1، pp. 19–25، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22042/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی