video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

627

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک طولی شکستگی های تاج دندان های قدامی دایمی و عوامل وابسته آن در کودکان 12-7 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 81-1377

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 133

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به نقش دندانهای قدامی دائمی در مکانیسم جویدن و صحبت کردن و تامین زیبایی, این تحقیق با هدف بررسی اپیدمیولوژیک انواع شکستگی تاج دندانهای ثنایای دایمی بر روی کودکان 7 تا 12 ساله مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.مواد و روشها: این پژوهش به روش گذشته نگر بر روی 396 کودک که در فاصله سالهای 1377 تا 1381 به علت شکستگی تاج دندانهای ثنایای دایمی به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند, صورت گرفت. میزان شکستگی برحسب روش ELISA که در سال 1970 مورد تجدید نظر قرار گرفته است تعیین گردید.یافته ها: متوسط سن کودکان مورد بررسی 26/1 (82/9 سال بود و 5/88 درصد شکستگی های تاج در ثنایاهای میانی بالا مشاهده گردید. عمده ترین عامل آسیب, زمین خوردگی (5/44 درصد) بود و بخش عمده سوانح در خیابان (9/36 درصد) رخ داده بود. اگر شکستگی ها از درجه 3 بوده (5/52 درصد) و بین سابقه وجود ضایعات تکاملی و پوشش کافی لب و میزان اورجت با درجه شکستگی ارتباط معنی داری وجود نداشته لیکن شیوع شکستگی درجه یک در اوربایت باز به طور معنی داری بیش از اوربایت نرمال باز به طور معنی داری یبش از اوربایت نرمال و افزایش یافته بوده است (P<0.01).نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که قبل از بروز شکستگی نسبت به معالجه ناهنجاریهای دندانی - فکی و درمان ضایعات تکاملی ساختمان دندان اقدامات ضروری انجام شود و علاوه بر این در کودکانی که در معرض خطر بالای شکستگی هستند جهت جلوگیری از شکستگی از محافظ دهان (Mouth guard) استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  قندهاری مطلق، مهدی، و زراعتی، حجت. (1383). بررسی اپیدمیولوژیک طولی شکستگی ‌های تاج دندان های قدامی دایمی و عوامل وابسته آن در کودکان 12-7 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 81-1377. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 22(1)، 126-133. SID. https://sid.ir/paper/22037/fa

  Vancouver: کپی

  قندهاری مطلق مهدی، زراعتی حجت. بررسی اپیدمیولوژیک طولی شکستگی ‌های تاج دندان های قدامی دایمی و عوامل وابسته آن در کودکان 12-7 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 81-1377. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1383؛22(1):126-133. Available from: https://sid.ir/paper/22037/fa

  IEEE: کپی

  مهدی قندهاری مطلق، و حجت زراعتی، “بررسی اپیدمیولوژیک طولی شکستگی ‌های تاج دندان های قدامی دایمی و عوامل وابسته آن در کودکان 12-7 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 81-1377،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 22، no. 1، pp. 126–133، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22037/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی