مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و برنامه ریزی شهری | سال:1390 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

728

دانلود:

183

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکان یابی شعب جدید بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (Fuzzy ANP)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

کلیدواژه

تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (Fuzzy ANP)Q2

چکیده

 در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع, تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی, محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. این تحقیق بدنبال ارائه مدلی برای یافتن مکان های جدید استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات کتابخانه ای, معیارها و عوامل موثر اقتصادی, شناسایی و توسط نظرات کارشناسی تکمیل گردید. با توجه به میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی, تکنیک DEMATEL برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفت و از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (Fuzzy ANP) پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن دهی به آن ها استفاده شد و از این اوزان بر اساس شعاع تاثیرگذاری معیارها برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی منطقه بر اساس روش جمع ساده وزنی (SAW) استفاده گردید. این فرآیند در منطقه 6 شهر تهران برای شناسایی مکان های جدید استقرار شعب بانک تات با 7 شعبه موجود در این منطقه اجرا شد. بر اساس مشاهدات میدانی نتایج به دست آمده از مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و از ضریب تاو-کندال b برای تعیین میزان همگونی میان نتایج به دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات استفاده شد که نتایج حاصل ضریبی برابر با 0.855 را نشان می دهد که از رابطه قوی بین دو متغیر حکایت می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID