video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

973

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای Interocclusal Distance و Closest Speaking Space در افراد دارای پروتز کامل

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 193

چکیده

 سابقه و هدف: تعیین ارتفاع عمودی صحیح, یکی از مهمترین مراحل ساخت پروتز کامل می باشد و روشهای متعددی برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. از متداولترین روشها, استفاده از ارتفاع عمودی وضعیت استراحت و فاصله بین اکلوزالی و نیز ارتفاع عمودی به هنگام تلفظ حرف «S» می باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه ثبات فاصله بین اکلوزالی و نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» بود.مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بوده, روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان بود. افراد مورد مطالعه 34 نفر از بیمارانی بودند که در بخش پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی اصفهان برای آنها پروتز کامل ساخته شده بود. این بیماران شامل 18 مرد و 16 زن با دامنه سنی 69-42 سال بودند. جهت اندازه گیری ارتفاع عمودی از TOM گیج استفاده شد. سپس فاصله بین اکلوزالی و کمترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» محاسبه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار فاصله بین اکلوزالی نسبت به نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S»  کمتر است. جهت آنالیز آماری Paired t-test و Levene's test استفاده شد که نشان دهنده تفاوت معنی دار بین این دو اندازه بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اینکه کمترین فاصله به هنگام تلفظ حرف «S» تحت تاثیر نوع اکلوژن و اورلپ عمودی و افقی دندانهای قدامی قرار می گیرد و این عوامل در ساخت پروتز کامل به قضاوت دندانپزشک بستگی دارد و در عین حال فاصله بین اکلوزالی و ارتفاع عمودی وضعیت استراحت نیز متغیر است, پیشنهاد می شود از چند روش برای تعیین ارتفاع عمودی اکلوزالی استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نجاتی دانش، فرحناز، صوابی، امید، و آنی، آرش. (1383). بررسی مقایسه ‌ای Interocclusal Distance و Closest Speaking Space در افراد دارای پروتز کامل. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 22(1)، 187-193. SID. https://sid.ir/paper/22033/fa

  Vancouver: کپی

  نجاتی دانش فرحناز، صوابی امید، آنی آرش. بررسی مقایسه ‌ای Interocclusal Distance و Closest Speaking Space در افراد دارای پروتز کامل. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1383؛22(1):187-193. Available from: https://sid.ir/paper/22033/fa

  IEEE: کپی

  فرحناز نجاتی دانش، امید صوابی، و آرش آنی، “بررسی مقایسه ‌ای Interocclusal Distance و Closest Speaking Space در افراد دارای پروتز کامل،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 22، no. 1، pp. 187–193، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22033/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی