مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,891

دانلود:

616

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان)

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 112

چکیده

 اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و رواج ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ, ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ سازی, ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و‫ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ‫ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ سازی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺎﻛﻴﺪ ‫ﻓﺮاوان دارﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزی را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش‫ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ‫ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازد.‫ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نوع کاربردی و از ‫روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ, که اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای, و اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدات میدانی جمع آوری شده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ, ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی, ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺷﻬﺮ ‫مریوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی, ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮزی ﺑﻮدن‫ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ, ﻣﻜﺎﻧﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. و در نهایت به این نتیجه منتج شده است ﻛﻪ توسعه پایدار ارمغان امنیت و امنیت پایدار ارمغان توسعه است و اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ‫اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻲ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، مرتضی، و وفایی، علی اکبر. (1392). امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان). پژوهش و برنامه ریزی شهری، 4(15)، 95-112. SID. https://sid.ir/paper/220276/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی مرتضی، وفایی علی اکبر. امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان). پژوهش و برنامه ریزی شهری[Internet]. 1392؛4(15):95-112. Available from: https://sid.ir/paper/220276/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی کریمی، و علی اکبر وفایی، “امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان)،” پژوهش و برنامه ریزی شهری، vol. 4، no. 15، pp. 95–112، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/220276/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی